Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Gastles Breeam 2020 certificering gebouw

mei 11 @ 11:00 - 12:00

Breeam expert Peter Buurman van Ingenieursbureau Deerns geeft een gastles over Breeam / Well certificering aan het studententeam van het Noorderpoort College in Stadskanaal. In 2015 is Deerns betrokken geweest bij de Breeam certificering van de school.

Een wonderschoon gebouw waar het Noorderpoort en Ubbo Emmius trots op zijn. Maar deze certificering was nog volgens de ‘oude’ Breeam certificering. Nu helpt Peter Buurman de studenten om een Techniekgebouw op de campus te ontwerpen naar de normen van Breeam 2020 waarin ook circulariteit en energie zijn opgenomen.

Eer­ste BREEAM drie­ster­ren­school van Ne­der­land

‘Het atri­um is het klop­pend hard van het ge­bouw en biedt met de tri­bu­ne­trap de be­lang­rijk­ste ont­moe­tings­plek voor de leer­lin­gen. Van­uit de­ze ruim­te zijn ook de an­de­re ver­die­pin­gen te be­rei­ken, die be­ne­den al te zien zijn via de gro­te eta­la­ges. De­ze open ge­vel met veel glas geeft een kijk­je in de keu­ken van de ver­schil­len­de stu­die­rich­tin­gen. De trans­pa­ran­tie die er­door ont­staat, zorgt er­voor dat leer­lin­gen zich thuis voe­len én uit­ge­daagd en maakt dat zij met trots hun vak­man­schap uit­voe­ren’

Het toe­komst­ge­rich­te com­plex is een plek waar stu­den­ten en het be­drijfs­le­ven sa­men­ko­men. Ver­schil­len­de com­mer­ci­ë­le par­tij­en ves­tig­den zich in het ge­bouw en bie­den stu­den­ten bin­nens­huis de mo­ge­lijk­heid prak­tijk­er­va­ring op te doen. Daar­naast ma­ken di­ver­se sport­ver­e­ni­gin­gen ge­bruik van de kleed­ruim­tes, de kan­ti­ne en het gro­te bui­ten­ter­ras met uit­zicht op de speel­vel­den.

Het Noor­der­poort Col­le­ge is een mo­der­ne, trans­pa­ran­te on­der­wijsom­ge­ving ge­wor­den waar the­o­rie en prak­tijk vloei­end in el­kaar over lo­pen; een pret­ti­ge om­ge­ving om te le­ren en wer­ken. Van­uit het om­rin­gen­de park lijkt het nieu­we school­ge­bouw op te rij­zen uit het wa­ter.

Het ge­bouw oogt uit­no­di­gend en mar­kant, met een trans­pa­ran­te ge­vel van glas en alu­mi­ni­um on­der een kroon van hout.

DGBC status ‘Very Good’

Het ge­bouw ver­kreeg het BREEAM op­le­ver­cer­ti­fi­caat van de Dut­ch Green Buil­ding Coun­cil (DG­BC) met de sta­tus ‘Ve­ry Good’, on­der an­de­re van­we­ge de hoe­veel­heid dag­licht en fris­se lucht die bin­nen­komt. Het nieu­we com­plex werd daar­mee in 2015 de eer­ste BREEAM drie­ster­ren­school van Ne­der­land, past goed in de groe­ne om­ge­ving en is in al­le op­zich­ten toe­komst­be­sten­dig. De op­ti­ma­li­sa­tie van de in­stal­la­ties op ba­sis van de ge­brui­kers­feed­back le­ver­de na­der­hand een nog com­for­ta­be­ler en ener­gie­zui­ni­ger Noor­der­poort op.

Over Deerns

Deerns is als on­af­han­ke­lijk in­ge­ni­eurs­bu­reau ge­spe­ci­a­li­seerd in tech­nisch ad­vies en en­gi­nee­ring. On­ze ex­per­ti­ses op het vlak van in­stal­la­tie­tech­niek, bouw­fy­si­ca en ener­gie­voor­zie­ning dra­gen bij aan duur­za­me, in­tel­li­gen­te en toe­komst­be­sten­di­ge ge­bou­wen die doen waar­voor ze be­doeld zijn.

 

Gastlessen en masterclasses terugkijken?

Deze masterclass wordt opgenomen.

Bekijk hier alle opgenomen gastlessen en masterclasses

Lees ook

Gegevens

Datum:
mei 11
Tijd:
11:00 - 12:00
Evenement Categorieën:
,
Evenement Tags:
, , , , , , , , , ,

Organisator

SMARTCirculair
Telefoon:
06 16342889
E-mail:
tnolten@gmail.com
Site:
SMARTCirculair.com