Product beschermen met een patent of octrooi

Product beschermen

Juridisch gezien zijn er vier manieren om een nieuw product te beschermen:

 1. Merkregistratie
 2. Modelregistratie
 3. Patent
 4. I-depot

 

Een patent kan je alleen aanvragen als het gaat om een unieke uitvinding. Hiervoor moet aan vier eisen uit de Rijksoctrooiwet worden voldaan:

 1. uitvinding
 2. nieuwheid
 3. uitvinderswerkzaamheid
 4. industrieel toepasbaar

Patent vs Octrooi

Taalkundig gezien is er geen enkel verschil tussen octrooi en patent. De betekenis is exact hetzelfde: het alleenrecht op een uitvinding. Patent is de Engelse (en internationale) benaming en octrooi is de Nederlandse benaming.

Inhoudelijk is er wel degelijk verschil. Dat komt omdat het octrooirecht vooral nationaal of regionaal geregeld is. Lees hier onder waar je op moet letten.

Als je het inhoudelijk bekijkt is er wel degelijk verschil. Want, ondanks de globalisering, blijft het octrooirecht voornamelijk nationaal of regionaal geregeld. Zo zijn er in diverse landen verschillen in vereisten, procedures en kosten voor octrooien.

Drie opvallende verschillen:

 1. Geheimhouding
 2. Registratiemodel
 3. Kosten van octrooi aanvragen

Octrooirecht is niet overal hetzelfde: geheimhouding

Om in Nederland een octrooi van waarde te hebben, moet de uitvinding nieuw zijn. Dat is een keiharde voorwaarde in het octrooirecht. De uitvinding mag dus niet gepubliceerd zijn, niet online, niet in print en niet in een presentatie of lezing. Ongezien, onbesproken, geheim! In alle opzichten.

Geheimhouding is echt een eerste vereiste voor octrooiering in de meeste landen van de wereld. Dit is anders in bijvoorbeeld:

 • Verenigde Staten
 • Canada
 • Japan
 • Australië

In deze landen bestaat een respijtperiode of grace period van een jaar na openbaring van de uitvinding. Wordt binnen deze grace period alsnog een octrooiaanvraag ingediend door de uitvinder, dan telt de openbaring niet mee in de beoordeling van de aanvraag.

Octrooi aanvragen in Nederland: registratiemodel

In Nederland werken we met een zogenoemd registratiemodel voor octrooien. Dat wil zeggen dat elke octrooiaanvraag wordt verleend en geregistreerd. Wij registreren dus eerst en onderzoeken eventueel later (bijvoorbeeld in de rechtbank) of het octrooi terecht is afgegeven.

Dat is een internationaal gezien een vrij uitzonderlijke procedure. In de meeste landen wordt eerst onderzocht of de uitvinding voldoet aan eisen zoals nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Pas als dat onderzoek positief is, komt de vinding voor een octrooi in aanmerking.

Kosten van het aanvragen van een octrooi

De kosten voor het aanvragen van een patent verschillen sterk per land. Het ene land is duurder dan het andere. En ieder land heeft eigen tarieven voor bijvoorbeeld een search report of request for examination .

Dus is een octrooi of patent hetzelfde? Ja, maar dus ook weer niet. Elk land geeft er zijn eigen regels aan. Zoals ook elk octrooibureau de aanvraag en begeleiding anders invult…