Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij inschrijving verklaart deelnemer en opdrachtgever zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

1. Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene deelnemersvoorwaarden wordt verstaan onder:

A. Evenement: door Stichting SMARTCirculair te organiseren evenementen waaronder de Kick Off, de Excellencedag en de Finale van de Challenges.
B. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan een SMARTCirculair Challenge en/of een SMARTCirculair evenement.
C. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon die zich op een door de organisatie toegelaten wijze heeft aangemeld als opdrachtgever van de deelnemer(s) Als de opdrachtgever deelneemt aan een van de SMARTCirculair evenementen is hij daarbij tevens deelnemer.
D. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan de challenge
E. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting SMARTCirculair) waarmee de deelnemer en de opdrachtgever een overeenkomst is aangegaan.

1.2 Deze algemene deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op elke deelnemer en opdrachtgever.

2. Artikel 2: Deelname

2.1 De deelnemer mag slechts deelnemen aan het evenement, indien;

A. het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld,
B. het deelnamebedrag volledig is voldaan
C. de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
D. kosten annulering, lees algemene voorwaarden voor deelnemers

2.2 Nadat het deelnamebedrag is voldaan is er geen mogelijkheid meer tot restitutie. Alleen als de challenge volledig wordt afgelast wordt het deelnamebedrag terugbetaald.

2.3 Het kan zijn dat een evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan (Code Rood). Om organisatorische reden en reeds aangegane financiële verplichtingen kunnen gemaakte kosten dan niet volledig worden gerestitueerd worden noch kan het evenement worden verplaatst. In overleg met deelnemers en opdrachtgevers zal worden gezocht naar een acceptabel alternatief zoals een digitaal evenement.

Deelname aan evenementen is op eigen risico.

3. Artikel 4 Aansprakelijkheid

3.1 Deelname geschiedt op eigen risico.

De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede inbegrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.

3.2 Verzekering.

De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door of gerelateerd aan zijn deelname aan het evenement.

3.3 Aansprakelijkheid

De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.4 De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers.

4. Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

4.1 Overeenkomst

De afspraken worden vastgelegd in een door Stichting SMARTCirculair en opdrachtgever te ondertekenen overeenkomst.

4.2 Bestuur

Stichting SMARTCirculair is slechts gebonden aan een met hem gesloten overeenkomst indien deze schriftelijk is aangegaan door daartoe door zijn bestuur gemachtigde medewerkers.

4.3 Bestuur

De opdrachtgever staat ervoor in dat degene die namens hem ondertekent daartoe bevoegd is.

5. Artikel 5 Uitvoering overeengekomen werkzaamheden

5.1 Stichting SMARTCirculair zal de door hem te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

6. Artikel 6 Auteursrecht

6.1 Het auteurs- en publicatierecht

Het auteurs- en publicatierechtop alle materialen van de leverancier berust bij Stichting SMARTCirculair

6.2 Openbaar maken door derden

Verveelvoudigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden of kopiëren van de materialen is alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting SMARTCirculair

6.3 Alleenrecht

De opdrachtgever staat ervoor in dat deelnemers aan SMARTCirculair Challenges of evenementen geen diensten en producten met dezelfde of vergelijkbare inhoud aan derden aanbieden, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting SMARTCirculair.

6.4 Schadevergoeding

Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van € 15.000,–, onverminderd het recht van de leverancier om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

7. Artikel 5 Beeld- en/of geluidsopnamen

7.1 Publiciteit en eigendom

Er kunnen beeld- en/of geluidsopnamen van het evenement worden gemaakt. Ook kan het voor komen dat de deelnemer de gelegenheid krijgt te poseren voor een foto, al dan niet met mede deelnemers. De in het kader van het evenement gemaakte beeld- en/of geluidsopnamen zijn eigendom van de organisator, ongeacht of deze aan de deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

7.2 Toestemming deelnemer

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking / publicatie van beeld- en/of geluidsopnamen waarop de deelnemer zichtbaar is en vermelding van zijn/haar naam voor communicatiedoeleinden van de organisator.

8. Artikel 6 Privacy Statement

8.1 Stichting SMARTCirculair vindt het belangrijk dat privacygevoelige gegevens met zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Daarom informeren wij je in ons Privacy Statement over de manier waarop je gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.

9. Artikel 7 Geschillen

9.1 Nederlands recht

Op alle rechtsbetrekkingen die tussen de organisator, de opdrachtgever en de deelnemende scholen mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Rechtbank Breda

In geval van geschillen, voortvloeiend uit de rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de organisator.

10. Artikel 10 Betaling

10.1 In de overeenkomst wordt bepaald of de prijs ineens dan wel in termijnen zal worden voldaan.

10.2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.3 Betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Elke factuur wordt als een aparte vordering beschouwd. Na het verstrijken van de betalingstermijn van dertig dagen is opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist.

10.4 Vanaf het moment waarop het verzuim intreedt is opdrachtgever de wettelijke interest verschuldigd.

10.5 Eventuele incassokosten, die gemaakt moeten worden na het verstrijken van de betalingstermijn, zijn voor rekening van opdrachtgever.

11. Artikel 11 Wijziging van de voorwaarden

11.1 Stichting SMARTCirculair is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding; zij betreffen de vanaf dat tijdstip nieuw af te sluiten overeenkomsten.

11.2 De wijzigingen werken door in reeds afgesloten overeenkomsten indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de opdrachtgever met de desbetreffende wijzigingen instemt.

Revisiedatum: 3 januari 2022

Contact

Stichting SMARTCirculair
06 16342889
info@smartcirculair.com

Lees ook

Close

Stem 4G op je favoriete team – Bevestig je stem via mail – (mogelijk in je spambox!) Live

 • Techniek College Rotterdam | Gebiedsontwikkeling Merwehaven
  1% 7 / 409
 • 1 %
  Stemmen verborgen 7 stemmen van 409 totaal. 7 / 409

Confirm OTP

Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Noorderpoort & Alfa Hoogeveen | Eco-village landgoed 't Zandt
  7% 29 / 409
 • 7 %
  Stemmen verborgen 29 stemmen van 409 totaal. 29 / 409

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Landstede, Harderwijk - Broedplaats voor startups in de circulaire economie
  0% 4 / 409
 • 0 %
  Stemmen verborgen 4 stemmen van 409 totaal. 4 / 409

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Technova, Ede - Optoppen Wooncomplex de Zoom en Kleefsehoek Ede
  44% 182 / 409
 • 44 %
  Stemmen verborgen 182 stemmen van 409 totaal. 182 / 409

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Firda Leeuwarden - Woningbouwplan Achtkarspelen
  1% 6 / 409
 • 1 %
  Stemmen verborgen 6 stemmen van 409 totaal. 6 / 409

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • ROC Mondriaan | Herbestemming Amerikaanse Ambassade naar Escher museum
  0% 1 / 409
 • 0 %
  Stemmen verborgen 1 stemmen van 409 totaal. 1 / 409

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • ROC van Amsterdam | Nieuwbouw in Polder de Purmer
  11% 45 / 409
 • 11 %
  Stemmen verborgen 45 stemmen van 409 totaal. 45 / 409

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • MBO Rijnland Gouda | A Home for Taraxacum
  0% 4 / 409
 • 0 %
  Stemmen verborgen 4 stemmen van 409 totaal. 4 / 409

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • MBO Utrecht | Circulair woningconcept Heijmans
  0% 3 / 409
 • 0 %
  Stemmen verborgen 3 stemmen van 409 totaal. 3 / 409

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Deltion College | Circulair paviljoen met geoogste materialen
  4% 20 / 409
 • 4 %
  Stemmen verborgen 20 stemmen van 409 totaal. 20 / 409

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Alfa-college Groningen | Aardbevingsbestendige, aardgasvrije gebouwen Groningen
  26% 108 / 409
 • 26 %
  Stemmen verborgen 108 stemmen van 409 totaal. 108 / 409

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box