SMARTCirculair jurybeoordeling en uitgewerkte criteria

Jury 2022

De jurybeoordeling gaat uit van de SMARTCirculair criteria, die jullie uitleggen in je rapport(en), het 3D-model, de video en natuurijk jullie pitch tijdens de finale. Je pitch van 4 minuten is het sluitstuk. Ervaring leert dat teams dan soms toch met onverwachte dingen komen die de jury eerder niet opgevallen waren.

Ontwerpcriteria SMARTCirculair

 • SMART energie neutraal/energie leverend
 • Natuurinclusief / Biodivers
 • Circulair, biobased ontwerp
  flexibel, modulair en klimaatvriendelijk
 • Haalbaar en opschaalbaar (constructief en financieel)
 • Communicatie & multimedia campagnes
De organisatie SMARTCirculair heeft de criteria hieronder verder uitgewerkt. Waarschijnlijk zullen jullie niet aan alle criteria kunnen voldoen. Dat geeft niet. Het gaat erom dat je de goede keuzes maakt.

Let op!

 1. Meer dan vorig jaar, gaat de jurybeoordeling uit van de impact van materialen op energiesystemen en andersom. Want soms is er (veel) minder energie nodig als je kiest voor een bepaald materiaal of bouwsystematiek. En andersom is het soms ook aan de orde.
 2. Kun je berekenen wat je CO2 besparing is ten opzichte van traditionele bouw?
 3. Hebben jullie al nagedacht over de mogelijke herbestemming van het object over 10 / 15 jaar?
 4. Biedt de opdrachtgever alternatieven. Ook als je daarmee het opgegeven budget overschrijdt. Want soms is de investering iets hoger maar daarmee de besparing op termijn, vele malen groter dan de initiële investering
 5. Begin al gelijk na je kick off (met je opdrachtgever) met de communicatie in de regio. Betrek opdrachtgever, bedrijven en je school bij de campagnes en zorg dat de regio hoort, leest en ziet (video, regio tv …) met wat een mooie opdracht jullie aan de slag zijn.
Criterium Energie Toepasbaar, innovatief en smart energieneutraal / energieleverend, met een hoge CO2-reductie
 
 • Heb je eigenlijk nog wel energie nodig? En zo ja, ga je zelf energie opwekken en/of is er een energiestroom in of met de buurt te realiseren?Denk aan een smart mini grid (virtual power plant) waarmee de opgewekte energie in de directe omgeving gedeeld wordt met de bedrijven/huizen uit die buurt al dan niet met eigen energieopslag (batterij/warmteopslag)
 
 • Als je zelf gaat opwekken, maak je dan gebruik van wind, groen gas, waterstof, zon PV (al dan niet geïntegreerd in gevelplaten, in glas …?
 
 • Smart building plan denk ook aan IoT, apps, domotica, sensoren, via derden, gezonde gebouwen
 
 • Energieopslag
 
 • Hoe ligt het gebouw tov zon en wind? En wat is de Energie Prestatie Coëfficiënt?
Criterium Natuurinclusief
Klimaatpositief
Het gebouwontwerp nodigt vogels en vleermuizen uit om zich te komen nestelen en het gebouw is klimaatbestendig 
  Natuurinclusief

 • Leven op het dak en CO2 opname:
  • Groene gevel
  • Groene binnengevel
  • Groen/blauw dak
  • Wateropvang, waterzuivering, waterhergebruik
  • Nestmogelijkheden en schuilplekken voor vogels en vleermuizen met bv. holle stenen, overhangende dakspanten, egelsuite  …
  • Groen zorgt voor een vermindering van hittestress in steden en dorpen. Dus als jullie hieraan bij kunnen dragen heb je niet alleen CO2 winst maar ook een betere leefomgeving
 • Biodiverse klimaatadaptieve omgeving met o.a.
  • Biodivers aanplantingsplan rondom een regenwatervijver, ven, sloot of poel
  • Eetbaar park, stadslandbouw, moestuin
  • Groene oevers, gras en bomen
  • Riet in en aan het water (draagt ​​bij aan de verbetering van de waterkwaliteit)
  • Regenwater drainage door bovengronds afgekoppelde neerslagafvoeren en buffers
  • Insectenvriendelijke beplanting
 • Elk team heeft de vrijheid om een eigen mix van maatregelen te kiezen, passend bij de opdracht en de mogelijkheden om de omgeving mee te nemen in het ontwerp. Kijk vooral waar je aan kunt en wilt bijdragen:
  • Water
  • Hitte
  • Biodiversiteit
  • Luchtkwaliteit
  • Sociaal-maatschappelijke en economische waarde
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
Criterium circulair ontwerpen Flexibel, modulair lucht dicht / damp open bouwen

Bij circulair bouwen denken we nu al na over de herbestemming van het gebouw over 10 tot 15 jaar. En natuurlijk aan materialen in de kringloop houden, gebruik van natuurlijke (biobased) bouwmaterialen etc.

 • Gebruik zoveel mogelijk biobased bouwmaterialen
 
 • Waar bevinden zich welke materialen in het gebouw? Zijn ze eigendom of in lease? Hoe staat het geregistreerd? Kunnen we ze achteraf ook makkelijk demonteren en hergebruiken?
 
 
 • Zijn ruimten makkelijk te herbestemmen? Een flexibel concept waarbij ruimten groter en kleiner te maken zijn, of te schakelen zodat de flexibiliteit groot is
 
 • En kies voor materialen met een lage milieubelasting
  zo is er bijvoorbeeld CO2-vriendelijk beton
 
 • Modulair, verplaatsbaar/drijvend
 
 • Warmte/koeling hergebruik
Criterium haalbaar en opschaalbaar Blijf je binnen de eisen en kan het ontwerp (met wat kleine aanpassingen) overal in Nederland worden gebouwd?

Als de kosten oplopen, dan is een opdrachtgever blij als hij alternatieven gepresenteerd krijgt. Dus “Als u kiest voor dit ontwerp, dan betekent dat …. Als u kiest voor een meerprijs, dan biedt dat (op lange termijn) deze voordelen …”

 
 • Kosten / mogelijk zelfs opbrengsten na afschrijving van het gebouw
 • Onderhoudskosten
 
 • Denk na over ruimte/materiaalhergebruik na de gebruiksfase incl. labels en certificering
 
 • Hoe groot is de CO2 reductie (LCA’s) tov een vergelijkbaar traditioneel gebouw de materiaalkeuze obv testrapporten, kun je verantwoorden door verschillende opties tegen elkaar af te wegen
 
 • Constructieberekeningen die de haalbaarheid onderbouwen
Criterium Communicatie en multimedia campagnes Het is van belang dat het voor de omgeving zichtbaar is waar jullie mee bezig zijn en ook betrokken wordt bij SMARTCirculair.
  Voor bedrijven uit de regio is het belangrijk dat ze weten waar jullie mee bezig zijn. Maar jullie hebben ook publieksstemmen nodig in de eindfase. Met campagnes kun je niet alleen stemmen winnen. Misschien bereiken jullie met jullie deelname wel een gedragsverandering bij de mensen in je omgeving. Dat we na gaan denken over circulair bouwen, het oude ‘afval’ is nu geld waard!

Dus misschien zorgen jullie er met je mediacampagnes wel voor dat:

 • Mensen bewuster omgaan met hun energie, water, afval, koopgedrag, reizen etc.
 • Jongeren en ouders denken: ik zou graag naar de open dag van je school gaan want daar doen ze echt mooie projecten
 • Mensen, als ze iets willen (ver)bouwen, met natuurlijke gaan bouwen
 • Mensen hun tuinen aanpassen, tegels eruit, groen erin
 • Er veel meer groene daken en goed geïsoleerde woningen komen
 • Gebouweigenaren aan jullie komen vragen of jullie eens willen nadenken over het verder verduurzamen van hun pand

Wist je dat mensen onze keuzes op basis van liefde en angst? Dus roep je doelgroep op om de goede dingen te doen (waar zij veel liefde voor voelen) en vertel hoe jullie met jullie ontwerpopdracht bijdragen aan een gezonde groene wereld.

Er zijn zoveel mooie resultaten uit jullie deelname te halen. Maar dat kun je niet allemaal zelf. Dus haal de mediastudenten erbij!

 
 • Welke mijlpalen hebben jullie benut voor je interne en externe communicatie?
 
 • Welke kanalen hebben jullie ingezet en hoe interactief zijn deze kanalen?
 
 • Hebben jullie middelen ontwikkeld zoals posters, video’s, website, instagram en facebook account?
 • Heb je gelinkt met de SMARTCirculair accounts zodat we jullie campagnes landelijk kunnen doorzetten?
 
 • Hebben jullie de response opgemeten?
 
 • Hebben jullie de kanalen die SMARTCirculair biedt benut?
 
 • Engagement: de mensen in jullie regio zijn warm gemaakt voor jullie deelname aan SMARTCirculair maar hoeveel mensen uit jullie regio stemden tijdens de online voting? Laat je campagne zien!

Bekijk de playlist op Youtube

Jurybeoordeling in het juryrapport

Na het indienen van de inzending wordt deze getoetst en beoordeeld door de vakjury. De jury maakt een beoordelingsrapport waarin gemotiveerd is aangegeven aan welke eisen wel en niet is voldaan, op welke wijze voldaan is aan de opgave, randvoorwaarden en het Programma van Eisen.

De jury legt de motivering vast in een juryrapport. Deze rapportage wordt na de finale naar de teams verzonden zodat de aanvullingen van de jury tijdens de finale meegenomen kunnen worden in het juryrapport.

 

Alle informatie over de SMARTCirculair finale