SMARTCirculair jurybeoordeling en uitgewerkte criteria

Jury 2022

De jurybeoordeling gaat uit van de SMARTCirculair criteria, die jullie uitleggen in je rapport(en), het 3D-model, de video en natuurijk jullie pitch tijdens de finale. Je pitch van 4 minuten is het sluitstuk. Ervaring leert dat teams dan soms toch met onverwachte dingen komen die de jury eerder niet opgevallen waren.

Ontwerpcriteria SMARTCirculair

 • SMART energie neutraal/energie leverend
 • Natuurinclusief / Biodivers
 • Circulair, biobased ontwerp
  flexibel, modulair en klimaatvriendelijk
 • Haalbaar en opschaalbaar (constructief en financieel)
 • Communicatie & multimedia campagnes
De organisatie SMARTCirculair heeft de criteria hieronder verder uitgewerkt. Waarschijnlijk zullen jullie niet aan alle criteria kunnen voldoen. Dat geeft niet. Het gaat erom dat je de goede keuzes maakt.

Let op!

 1. Meer dan vorig jaar, gaat de jurybeoordeling uit van de impact van materialen op energiesystemen en andersom. Want soms is er (veel) minder energie nodig als je kiest voor een bepaald materiaal of bouwsystematiek. En andersom is het soms ook aan de orde.
 2. Kun je berekenen wat je CO2 besparing is ten opzichte van traditionele bouw?
 3. Hebben jullie al nagedacht over de mogelijke herbestemming van het object over 10 / 15 jaar?
 4. Biedt de opdrachtgever alternatieven. Ook als je daarmee het opgegeven budget overschrijdt. Want soms is de investering iets hoger maar daarmee de besparing op termijn, vele malen groter dan de initiële investering
 5. Begin al gelijk na je kick off (met je opdrachtgever) met de communicatie in de regio. Betrek opdrachtgever, bedrijven en je school bij de campagnes en zorg dat de regio hoort, leest en ziet (video, regio tv …) met wat een mooie opdracht jullie aan de slag zijn.

 

Criterium circulair ontwerpen Flexibel, modulair lucht dicht / damp open bouwen met zoveel mogelijk natuurlijke natuurlijke (biobased) bouwmaterialen 
·      Gebruikte biobased bouwmaterialen
 •       Hergebruikte materialen
                       – Lokaal gewonnen 2e kans materialen
                       – Materialen afkomstig van bouwmaterialen-depots en databanken als Insert.nl
 • Losmaakbaar ontwerpen en bouwen
 • Is er gewerkt met BIM?
 • Is er gebruik gemaakt van het (Madaster) materialenpaspoort?
 • Wat zijn de bouwcomponenten met de hoogste materiaalgebonden emissies? 
 • Beargumenteer welke alternatieven (of niet) je hebt gekozen en wat dat betekent voor het ontwerp en detail?
 • Schaduwkosten van de materialen
 • Bouwplaats inrichting (Nul op de bouwplaats)
 • MPG berekening
 • Toon aan de mate van de

       Flexibiliteit van de inrichting 

       Modulaire systeem en standaardisering maatvoering

Criterium Energie Toepasbaar, innovatief en smart energieneutraal / energieleverend, met een hoge CO2-reductie
 • Toon aan hoe goed dat jullie hebben geïsoleerd
 • BENG berekening
 • Vertel hoe jullie het gebouw ventileren
 • Gebouwfysica: Hoe ligt het gebouw tov zon en wind?
 • Toon aan hoeveel energie je daarmee bespaart
 • Hoeveel energie heb je nog nodig (warmte en elektra)
 • Wat en hoeveel kun je zelf opwekken? 
       Bijdrage wind/zon …
      Gebouwinstallaties
      
 • Mate van EnergieOpslag
 • Toegepaste SMART Building System(s) en berekening besparingskansen
Criterium Natuurinclusief en Klimaatpositief Het gebouwontwerp nodigt vogels en vleermuizen uit om zich te komen nestelen en het gebouw is klimaatbestendig 
 • CO2 opname door materialen en beplaning
 • Waterhuishouding van het gebouw en het terrein
 • Klimaatadaptie door beplanting, bewatering en/of vegetatie
 • Indeling van het terrein
 • Natuurlijke balans tussen gebouw en natuur
 • Bijdrage aan de verbeterde luchtkwaliteit
 • Demping hittestress, wateroverlast etc
 • Aandacht voor biodiversiteit
 • Nestkastjes voor vogels en vleermuizen
 • Beplanting waar insecten op af komen
 • Wateropvang, waterzuivering, waterhergebruik
 • Groen/blauwe gebiedsinrichting
       Sociaal-maatschappelijke en economische waarde
       Multifunctioneel ruimtegebruik
Criterium haalbaar en opschaalbaar Hiermee bedoelen we zowel constructief als financieel. 
Constructief
 • Plannen zijn in lijn met het huidige bestemmingsplan of wordt duidelijk onderbouwd waarom er van afgeweken moet worden.
 • De kosten voor het bouwen, onderhouden en het gebruik van het gebouw zijn inzichtelijk gemaakt
 • Constructief | MPG berekening
 • Constructieve onderbouwing en/of berekening
Financieel
 • Wat kost het gebouw (ver)bouwen / de gebouwen (ver)bouwen?
 • Is het (seriematig) opschaalbaar?
 • Business plan voor het gebruik van het gebouw
 • Opschaalbaarheid
Criterium Communicatie en multimedia campagnes Het is van belang dat het voor de omgeving zichtbaar is waar jullie mee bezig zijn en ook betrokken wordt bij SMARTCirculair. 
 • Welke mijlpalen hebben jullie benut voor je interne en externe communicatie?
 • Vloeiende interne communicatie
         –       Hebben jullie de school betrokken?
 • Vloeiende communicatie met de opdrachtgever en SMARTCirculair
         –       Duidelijke afspraken voor overleg, terugkoppelmomenten en oplevering?
 • Originaliteit van de media campagne 
    –       Stemmen winnen via sociaal media
    –       Ambassadeurs ingezet
 • Campagne op school
    –       Smaakmakers met flyers, posters, presentaties etc
 • Bedrijvennetwerk van school benut?
 • (Regionale) radio en tv kanalen benut? Of is jullie project opgepikt door de regionale kanalen?
 • SMARTCirculair netwerk benut?

Jurybeoordeling in het juryrapport

Na het indienen van de inzending wordt deze getoetst en beoordeeld door de vakjury. De jury maakt een beoordelingsrapport waarin gemotiveerd is aangegeven aan welke eisen wel en niet is voldaan, op welke wijze voldaan is aan de opgave, randvoorwaarden en het Programma van Eisen.

De jury legt de motivering vast in een juryrapport. Deze rapportage wordt na de finale naar de teams verzonden zodat de aanvullingen van de jury tijdens de finale meegenomen kunnen worden in het juryrapport.

 

Alles over de SMARTCirculair Bouw OntwerpChallenge 2023